Hội cựu chiến binh

Giới thiệu

Hội Cựu chiến binh hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường và chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, chủ động tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả và thiết thực. Trong từng năm, từng quý, Ban chấp hành Hội đề ra kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ chung của Nhà trường và vận động các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội

 •  Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị-xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.
 •  Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

Nhiệm vụ

 • Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên Cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật…, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người cán bộ, công nhân viên chức, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần…
 • Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh.
 •  Tổ chức chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống.Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh; kiến nghị với Đảng với Nhà nước trong xây dựng và thực hiện những chính sách đối với Cựu chiến binh, chính sách hậu phương quân đội.Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của địa phương.
 • Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vào việc tập hợp, bồi dưỡng, động viên phát huy vai trò tích cực của Cựu quân nhân ở cơ sở.
 • Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học xây dựng Hà Nội được thành lập tháng 12 năm 1999, theo Quyết định số 359-QĐ/TC ngày 15 tháng 12 năm 1999 của BCH Hội CCB Thành phố Hà Nội. Hội CCB Trường Đại học Xây dựng là một trong những Hội CCB được thành lập sớm trong khối các trường Đại học-Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Khi thành lập Hội có 32 hội viên, BCH Hội có 5 đồng chí do GS.TSKH, NGND Nguyễn Văn Chọn làm Chủ tịch.

 

Hội CCB Trường đã qua 16 năm xây dựng và phát triển với 3 lần Đại hội, số lượng CCB tham gia ngày càng tăng. Năm 1999 Hội có 32 hội viên, năm 2007 có 39 hội viên, năm 2012 có 69 hội viên, năm 2015 có 43 hội viên (nghỉ hưu và chuyển công tác 27 đ/c).

Hiện tại Hội có 43 hội viên, trong số đó 21 CCB có học vị Thạc sỹ, 03 Tiến sỹ, 8 đồng chí là PGS,TS. 06 đ/c là cán bộ quản lý Khoa, Phòng, Ban.

Ban chấp hành Hội 

 • Chủ tịch hội: GVC.ThS Phan Văn Thảo           
 • Ủy viên BCH : PGS.TS Trần Văn Tấn
 • Ủy viên BCH : GVC.ThS Vũ Trường Sơn
 • Ủy viên BCH : GVC.ThS Bùi Văn Thuấn
 • Ủy viên BCH : GVC.TS Nguyễn Văn Bảo

Số các đồng chí tham gia cấp uỷ 

 • Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020: 01 đồng chí.
 • Đảng uỷ viên: 01 đồng chí
 • Bí thư chi bộ: 04 đồng chí
 • Số hội viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: 01 đồng chí
 • Số hội viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng : 07 đồng chí

 Hội CCB Trường Đại hoc Xây dựng Hà Nội  là tổ chức Hội CCB cơ sở, trực thuộc Hội CCB Thành phố Hà Nội và là một tổ chức Chính trị-xã hội trong Nhà trường,chịu sự lãnh đạo, giám sát trực tiếp của Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường Đại học Xây dựng, có chức năng tập hợp, đoàn kết, động viên các đồng chí CCB trong Nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào công tác giáo dục thế hệ trẻ trong Nhà trường.

 Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và của các hội viên, ngay từ khi thành lập, Hội CCB Trường đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức Hội và hội viên CCB Trường, trong đó các nhiệm vụ chủ yếu là: Phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, sống trách nhiệm và gương mẫu, tích cực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị, tham gia tích cực và thường xuyên vào công tác giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ trong trường. Tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao vào công cuộc đổi mới của Trường, sẵn sàng tham gia các công tác xây dựng ,bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền.

 Nhằm thực hiện những nhiệm vụ trên, với điều kiện tổ chức cụ thể của mình, phương thức hoạt động của Hội CCB Trường chủ yếu là gắn việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Hội, của các hội viên với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ cụ thể hàng ngày của hội viên tại đơn vị công tác của mình, động viên hội viên tham gia với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị công tác, đồng thời Hội định kỳ tổ chức sinh hoạt chính trị và tư tưởng nội bộ với những hình thức phù hợp như: trao đổi, giao lưu, tham quan, du khảo các di tích danh thăng và cách mạng, tri ân đồng đội,  nhằm nêu cao truyền thống vẻ vang của Dân tộc, của Quân đội, khơi dậy lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của các đồng chí CCB.

 Hội CCB Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường và đã có những đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Nhà trường. Hàng năm 100% hội viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua từ cấp cơ sở trở lên, trong những năm qua đã có 1 đồng chí hội viên CCB trường được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 3 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Hội CCB Trường cũng tham gia tích cực và có nhiều đống góp vào các hoạt động của Hội CCB Thành phố Hà Nội, đặc biệt là các phong trào thi đua, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, xóa đói, giảm nghèo…v.v. Với những thành tích và đóng góp trên, Hội CCB Trường đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CCB Thành phố tặng nhiều Bằng khen về thành tích hoạt động của Hội.

Danh sách lãnh đạo các chi hội

CHI HỘI  KHOA XÂY DỰNG, KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
* Nguyễn Duy Bân      -  Chi hội trưởng
* Vương Thanh Tú      - Chi hội phó
CHI HỘI KHOA CÔNG TRÌNH THỦY, KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG, KHOA CNTT
* Phạm Đình Sùng       - Chi hội trưởng
* Nguyễn Mạnh Tám    - Chi hội phó
CHI HỘI KHOA CẦU ĐƯỜNG, KHOA VLXD, KHOA KINH TẾ, BM NGOẠI NGỮ
*Nguyễn Chí Phú         - Chi hội trưởng
*Hoàng Thụy Sỹ           - Chi hội phó
CHI HỘI PHÒNG HCTH, PHÒNG BẢO VỆ, KHOA GDQP VÀ CÁC PHÒNG, BAN
*Phạm Văn Dũng          - Chi hội trưởng
*Phạm Văn Diệu           -  Chi hội phó

Thành tích, khen thưởng

 • Trung ương hội cựu chiến binh việt nam tặng bằng khen năm 2010.
 • Hội cựu chiến binh Thành phố Hà Nội tặngbằng khen: năm 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.
 • Hiệu trưởng trường đại học xây dựng tặng giấy khen cho các chi hội và nhiều cá nhân qua các năm học.

Một số hình ảnh

 

 

Liên hệ

 • Địa chỉ liên hệ: Phòng 306, Nhà A1
 • Điện thoại: 04.36283575