Hội cựu giáo chức

Giới thiệu

Hội Cựu giáo chức trường Đại học Xây dựng được thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2006. Hội đã qua hai kỳ Đại hội: Khóa I, nhiệm kỳ 2006-2011; Khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Hội có 15 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường ĐH Xây dựng. Ban thường vụ có 5 đồng chí. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội, Ban chấp hành đã thành lập 5 Ban chuyên trách: Ban Tổ chức và Tuyên truyền phát triển Hội

 • Ban Tư vấn đào tạo
 • Ban Chính sách và Đời sống
 • Ban Kinh tế tài chính
 • Ban Kiểm tra
 • Chủ tịch Hội là GS.TS Trần Đình Bửu.
 • Hội có 20 Chi hội, 464 Hội viên

Tôn chỉ mục đích

Hội Cựu giáo chức là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp của tất cả những người trước đây là nhà giáo, cán bộ, công nhân, nhân viên trong tất cả các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục – đào tạo. Hội Cựu giáo chức được thành lập nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu :” Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

 • Hội Cựu giáo chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo
 • Hội Cựu giáo chức chịu sự quản lý của Nhà trường và được sự bảo trợ của Công đoàn trường.
 • Hội hoạt động theo Điều lệ phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Điều kiện trở thành hội viên

Tất cả những người đã từng là Nhà giáo, cán bộ, công nhân, nhân viên trong các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục – đào tạo tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, đều có thể trở thành hội viên.

Quyền của hội viên

 • Thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng khi thảo luận các công việc của Hội; ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội; phê bình, chất vất cơ quan lãnh đạo hoặc cán bộ lãnh đạo của Hội; kiến nghị bãi miễn cán bộ Hội có sai phạm.
 • Yêu cầu Hội can thiệp bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm. Được Hội thăm hỏi, giúp đỡ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
 • Tham gia các sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do Hội tổ chức.
 • Được ra khỏi Hội

Nghĩa vụ của Hội viên

 • Chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nghị quyết của Hội, gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước.
 • Tham gia sinh hoạt và hoạt động của Hội, thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội phân công.
 • Đóng Hội phí (theo quy định), tuyên truyền phát triển Hội viên mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.