Khung chương trình đào tạo

Trong quá trình phát triển, trường Đại học Xây dựng đã nhiều lần nghiên cứu đổi mới mục tiêu, mô hình và chương trình đào tạo nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu trước mắt và lâu dài của xã hội trong từng thời kỳ phát triển của đất nước.

Chương trình đào tạo đại học áp dụng cho hệ chính quy hiện nay được xây dựng trên cơ sở mô đuyn hóa các kiến thức học tập theo đơn vị tín chỉ, trong đó chương trình đào tạo Kỹ sư ở trường Đại học Xây dựng được cấu tạo bao gồm hai khối kiến thức.

  • Kiến thức giáo dục đại cương (khoảng 33% chương trình đào tạo)
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (khoảng 67% chương trình đào tạo), bao gồm các kiến thức cơ sở ngành (khoảng 45% chương trình đào tạo) và chuyên ngành (khoảng 22% chương trình đào tạo).

Chi tiết chương trình đào tạo cho các ngành/ chuyên ngành như sau:

 1.   Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
 2.   Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình)
 3.   Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy (Chuyên ngành Xây dựng Cảng – Đường thủy)
 4.   Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy (Chuyên ngành Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện)
 5.   Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Tin học Xây dựng)
 6.   Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)
 7.   Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước (Chuyên ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước)
 8.   Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
 9.   Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển (Chuyên ngành Xây dựng Công trình biển – Dầu khí)
10. Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển (Chuyên ngành Xây dựng Công trình ven biển)
11. Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng
12. Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế xây dựng
13. Chương trình đào tạo Ngành Quản lý Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị)
14. Chương trình đào tạo Ngành Quản lý Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản)
15. Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin
16. Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Máy xây dựng)
17. Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng)
18. Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (Chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính)
19. Chương trình đào tạo Ngành Kiến trúc
20. Chương trình đào tạo Ngành Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất)
21. Chương trình đào tạo Ngành Quy hoạch vùng đô thị
22. Chương trình đào tạo Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng giao thông
23. Chương trình đào tạo Chuyên ngành Kỹ thuật đô thị
24. Chương trình đào tạo Chuyên ngành Vật liệu xây dựng
25. Chương trình đào tạo Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy

Ảnh: