Mô hình đào tạo

Các bậc đào tạo

Hiện nay, trường Đại học Xây dựng tổ chức đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học

http://dhxd.hut.edu.vn/sites/default/files/pictures/12.jpg 

Với bậc đại học (cấp bằng Kỹ sư, Kiến trúc sư) có các hệ đào tạo sau:

  • Hệ chính quy: - Thời gian đào tạo 4,5 năm với các ngành/chuyên ngành đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO (trừ ngành Kiến trúc; ngành Quy hoạch vùng và đô thị; chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc)

                                    - Thời gian đào tạo 5 năm với các ngành/chuyên ngành còn lại.

  • Hệ bằng hai: Thời gian đào tạo 3 năm, tập trung;
  • Hệ liên thông: Thời gian đào tạo 2,5 năm, tập trung;
  • Hệ vừa làm vừa học: Thời gian đào tạo 5,5 năm.

Với bậc sau đại học: Đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ 

Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn (cấp chứng chỉ) nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức với các chuyên đề xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như Giám sát thi công xây dựng công trình, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đấu thầu xây dựng, Bất động sản, Các lớp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Kỹ sư mới ra trường ...

Quy mô đào tạo

Tính đến tháng 12/2018: 

Bậc đào tạo

Quy mô hiện tại

Chính quy

Đào tạo thường xuyên

 - Tiến sỹ

182

 

 - Thạc sỹ

1.172

 

 - Đại học

17.790

2.659

Tổng

19.144

2.659

Trong những năm gần đây, quy mô tuyển sinh các hệ đào tạo đại học hệ chính quy được duy trì khá ổn định khoảng 3.300 sinh viên/ năm. Quy mô tuyển sinh hệ sau đại học có sự tăng trưởng đáng kể.__

Phương thức quản lý đào tạo

Từ năm 1995, trường Đại học Xây dựng là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Bắc thực hiện đào tạo thí điểm theo phương thức tín chỉ. Đến nay, trường áp dụng cả 2 phương thức cho các nhóm đối tượng khác nhau:

  • Đào tạo theo tín chỉ: Áp dụng cho hệ đại học chính quy, bằng 2 và sau đại học (đào tạo thạc sỹ).
  • Đào tạo theo niên chế: Áp dụng cho hệ vừa làm vừa học.

Chương trình đào tạo

Trong hoạt động đào tạo, trường  Đại học Xây dựng luôn quan tâm nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội trong từng giai đoạn phát triển.

Từ năm học 2009-2010, áp dụng chương trình đào tạo mới cho cả bậc đại học và sau đại học. Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở mô đun hóa các kiến thức theo đơn vị tín chỉ (TC), tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lựa chọn chương trình học tập phù hợp với kế hoạch và điều kiện cá nhân. Mặt khác cấu trúc chương trình theo tín chỉ cho phép dễ dàng học liên thông giữa các ngành nghề, mở ra khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học tiếp lên các trình độ học vấn cao hơn. Việc thiết kế chương trình đào tạo theo tín chỉ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người học nhưng đòi hỏi nhà trường phải nâng cao khả năng đáp ứng về nhiều phương diện.

Ảnh: