Hội đồng khoa học đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG NHIỆM KỲ 2014-2019

(Ban hành theo quyết định số: 852/QĐ-ĐHXD ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng)

TT Họ và Tên Chức vụ chính hiện tại Chức vụ trong Hội đồng
1

PGS.TS Phạm Duy Hòa

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

PGS.TS Phạm Xuân Anh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

3

GS.TS Phan Quang Minh

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

PGS.TS Phạm Quang Dũng

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5

PGS.TS Trần Văn Liên

Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ

Ủy viên

6

PGS.TS Trần Văn Tấn

Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

7

PGS.TS Nguyễn Đình Thi

Trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên

8

TS. Phạm Tuấn Hùng

Trưởng Phòng Khảo thí và KĐCLGD

Ủy viên

9

ThS. Bùi Quang Trung

Trưởng Phòng CTCT và QLSV

Ủy viên

10

PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang

Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Ngọc Linh

Trưởng Khoa Xây dựng DD&CN

Ủy viên

12

PGS.TS Hoàng Tùng

Trưởng Khoa Xây dựng Cầu đường

Ủy viên

13

PGS.TS Phạm Hùng Cường

Trưởng Khoa Kiến trúc và QH

Ủy viên

14

TS. Bùi Việt Đông

Trưởng Khoa XD Công trình thuỷ

Ủy viên

15

PGS.TS Trần Thị Việt Nga

Trưởng Khoa Kỹ thuật Môi trường

Ủy viên

16

TS. Nguyễn Liên Hương

Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý XD

Ủy viên

17

TS. Lưu Đức Thạch

Trưởng Khoa Cơ khí Xây dựng

Ủy viên

18

TS. Hoàng Vĩnh Long

Trưởng Khoa Vật liệu Xây dựng

Ủy viên

19

TS. Mai Hồng Quân

Phó Trưởng Khoa XD CTB và DK

Ủy viên

20

TS. Trần Anh Bình

Phó Trưởng Khoa CNTT

Ủy viên

21

PGS.TS Nguyễn Bình Hà

Trưởng Khoa Đào tạo Sau đại học

Ủy viên

22

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Ủy viên

23

PGS.TS Nguyễn Bảo Việt

Giám đốc TT Đào tạo thường xuyên

Ủy viên

24

GS.TS Phạm Văn Hội

Giảng viên Khoa Xây dựng DD&CN

Ủy viên

25

PGS.TS Nguyễn Quang Đạo

Giảng viên Khoa XD Cầu đường

Ủy viên

 

(Danh sách gồm 25 người)

Ảnh: