Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

1. Sứ mạng: 

"Sứ mạng của Trường Đại học Xây dựng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế."

2. Tầm nhìn:

Trường Đại học Xây dựng phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế.

3. Giá trị cốt lõi:

Chất lượng – Hiệu quả - Phát triển – Hội nhập.

 
Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: