Khoa trực thuộc

STT Tên khoa Văn phòng Số điện thoại
1 Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Phòng 106 Nhà A1 38. 69 18 31
2 Khoa Cầu đường Phòng 113 Nhà A1 38. 69 35 75
3 Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Phòng 116 Nhà A1 38. 69 19 73
4 Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng Phòng 318 Nhà A1 38. 69 18 29
5 Khoa Vật liệu xây dựng Phòng 315 Nhà A1 38. 69 35 71
6 Khoa Công trình thủy Phòng 115 Nhà A1 38. 69 18 28
7 Khoa Cơ khí xây dựng Phòng 109 Nhà A1 38. 69 14 45
8 Khoa Công nghệ thông tin Phòng 410 Nhà A1 38. 69 79 40
9 Khoa Kỹ thuật môi trường Phòng 317 Nhà A1 38. 69 18 30
10 Khoa Xây dựng Công trình biển và Dầu khí Phòng 405 Nhà A1 38. 69 11 40
11 Khoa Đào tạo quốc tế Phòng 12 nhà H2 32. 18 15 83
12 Ban Quản lý Đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) Phòng 304 Nhà H1 36. 28 03 96
13 Khoa Đào tạo Sau đại học Phòng 204 Nhà A1 38. 69 18 32
14 Khoa Giáo dục quốc phòng Phòng 313 Nhà A1 38. 61.476
15 Khoa Lý luận chính trị Phòng 413 Nhà A1 38. 69 14 30
16 Bộ môn tiếng Anh Phòng 320 Nhà A1 38. 69 14 32
17 Bộ môn giáo dục thể chất 72 Trần Đại Nghĩa 38 69 52 25
18 Trung tâm hợp tác đào tạo và tư vấn quốc tế - ICCE Tầng 5 Nhà TN 10 tầng  36. 28 53 71

 

Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: