Phòng chức năng

STT Tên phòng Văn phòng Số điện thoại
1 Phòng Đào tạo Phòng 201, 202, 202B nhà A1 38. 69 13 00
2 Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên Phòng 302 nhà A1 38. 69 18 33
3 Phòng Khoa học - Công nghệ Phòng 309 nhà A1 38. 69 14 35
4 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Phòng 322 nhà A1 36. 28 85 23
5 Thư viện Toà nhà Thư viện 36. 28 03 98
6 Phòng Thanh tra - Pháp chế Phòng104 nhà A1 38. 69 65 75
7 Phòng Tổ chức cán bộ Phòng 209, 210, 211 nhà A1 38. 69 54 77
8 Phòng Hành chính - Tổng hợp Phòng 108 nhà A1 38 69 63 97
9 Phòng Thông tin & Truyền thông Phòng 104 nhà H1 36. 28 86 18
10 Phòng Tài vụ Phòng 205, 206 nhà A1 38. 69 70 05
11 Phòng Hợp tác Quốc tế Phòng 110, 111 nhà A1 38. 69 13 02
12 Phòng Quản trị - Thiết bị Phòng 310a nhà A1 22.40 53 05
13 Phòng Quản lý đầu tư Phòng 417 nhà A1 36. 28 44 23
14 Phòng Bảo vệ Cổng trường  38. 69 54 76
15 Phòng Y tế Tầng 2 phía sau tòa nhà Thư viên 38 69 18 34
16 Ban quản lý Ký túc xá 72 Trần Đại Nghĩa 38.69 14 84
Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: