Thông báo về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng

Thông báo về việc Bổ nhiệm 02 Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng

Được sự đồng ý của Ban Tuyên Giáo Trung Ương theo Công văn số 9828-CV/BTGTW ngày 07/12/2020, Trường Đại học Xây dựng đã có Quyết định số 1512/QĐ-ĐHXD và 1511/QĐ-ĐHXD ngày 15/12/2020 về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

  1. PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng
  2. PGS.TS Đinh Văn Thuật - Trưởng Phòng Tạp chí KHCN

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng bằng tiếng Anh đã được công nhận là tạp chí quốc gia uy tín theo Quyết định số 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 09/8/2019 và được công nhận thuộc hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI) vào ngày 30/4/2020.